Tűzvédelmi szabályzat

készítés

Díjmentes szaktanácsadást biztosítunk. Keressen fel minket bizalommal!
Tűzvédelmi szabályzat készítése már 25.000 Ft-tól. Ez Magyarország egyik legversenyképesebb ajánlata!

Országszerte és Budapesten is több referenciával rendelkezünk.

A 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) értelmében, a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

A Tűzvédelmi Szabályzatot a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén törvényi előírások alapján úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen, illetve a benne foglaltakat, valamint az átdolgozás miatti változásokat a munkáltató a munkavállalókkal köteles ismertetni, melyet oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával igazolni.

Cégünk vállalja, hogy elkészíti az Ön vállalkozásának a tűzvédelmi szabályzatot!

Több személy, illetve szerződés esetén kedvezményt biztosítunk

+36 70 423 XXXX

Kattintson ide a telefonszámért!

Tűzvédelmi szabályzat árak
25.000 Ft-tól
  • Telefonos igényfelmérés
  • Telefonos tanácsadás
  • 1 hetes átfutási idő + posta
  • Dokumentációk eljuttatása postai úton
  • Fizetés: utalás

Hogyan készül a tűzvédelmi szabályzat?

A kapcsolatfelvétel és a dokumentáció átadása között akár kevesebb mint 24 óra telhet el.

process
Személyes/Telefonos igényfelmérés

process
Pontos analízis és árajánlat

process
Gyors és precíz kivitelezés

process
100% Hatósági megfelelés

process
Folyamatos támogatás biztosítása

Ez megfelel Önnek? Ha igen, akkor érdeklődjön telefonon!


+36 70 432 XXXX

Kattintson ide a telefonszámért!


A munkahelyi munkavédelmi / munkahelyi kockázatértékelés fogalma: Mi a tűzvédelem?

Mi a tűzvédelem?

Cégek részére ez elsősorban azt jelenti, hogy a tűz keletkezésének megfékezésére olyan belső szabályozási struktúrákat, technológiai megoldásokat alakítsanak ki, melyek ennek a követelménynek eleget tesznek.
A tűz védelme három részből áll. Az első a tűz megelőzés, a második a tűzoltás, és a harmadik a tűzvizsgálat. E három részből a tűzmegelőzés az elsődleges feladata valamennyi gazdasági társaságnak.

Tűzvédelem feladata

Tűzvédelem feladata

A tűzbiztonság elsődleges feladata a megelőzés! Ésszerűbb, kifizetődőbb kizárni a tűzvédelmi hiányosságokat, felkészülni egy nem várt tűzesetre, mint hogy bekövetkezzen a legrosszabb és újra kelljen kezdeni mindent a hamuból.

Alapvető tűzvédelmi kötelezettségek:

•             Tűzoltás tárgyi feltételeinek biztosítása (Mindenhol kötelező)
•             Tűzvédelmi szabályzat (5 fő munkavállalótól kötelező)
•             Tűzriadó Terv
•             Tűzvédelmi oktatás (munkavállaló addig nem foglalkoztatható, míg nem részesült munkavédelmi, tűzvédelmi oktatásban)
•             Tűzveszélyességi osztályba sorolás

Tűzvédelmi bírságok

Saját cégünk anyagi kárain túl az alábbi szankciókkal sújthatnak a hatóságok, ha nem tarjuk be a törvény által előírt tűzvédelmi előírásainkat:
•             Helyszíni bírsággal sújtható a felelős vezető
•             Tűzvédelmi bírság szabható ki
•             Szabálysértési feljelentés kezdeményezhető a felelős vezető ellen

Minimális büntetési mulasztás esetén: 100.000,- Ft

Ellenőrzi: Munkavédelmi Főfelügyelőség, Tűzoltóság​

A C B
1. tűzvédelmi szabálytalanság megnevezése tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke
(Ft)
tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke
(Ft)
2. tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 1 000 000 10 000
3. tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges 3 000 000 20 000
4. tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt idéztek elő 1 000 000 20 000
5. menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított 800 000 20 000
6. tömegtartózkodásra szolgáló építmény, építményrész esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított 1 000 000 30 000
7. menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal 1 200 000 30 000
8. tömegtartózkodásra szolgáló építmény, építményrész esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal 1 500 000 40 000
9. épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése 500 000 20 000
10. az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és a biztonsági jelek kivételével) 500 000 20 000
11. a kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám túllépése 3 000 000 30 000
12. jogszabály vagy hatóság által előírt, a tűz- vagy füstszakasz határon beépített tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása 200 000 30 000
13. ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított 1 000 000 30 000
14. szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel, felhasználás akadályozása 1 000 000 30 000
15. a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása 2 000 000 20 000
16. a létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, illetve a képzésre vonatkozó előírások megszegése 2 000 000 50 000
17. tűzoltókészülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével) 50 000 20 000
18. tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével) 30 000 10 000
19. a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér
a) legfeljebb 100 m2 alapterületű:
b) 101-500 m2 alapterületű:
c) 500 m2 feletti alapterületű:
400 000
1 000 000
2 000 000
50 000
100 000
200 000
20. tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyelete, tűzátjelzés hiánya 1 500 000 100 000
21. jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibái igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, amennyiben a hiba észlelése óta több mint 8 nap eltelt 1 000 000 50 000
22. jogszabály vagy hatóság által előírt, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben meghatározott érintett műszaki megoldás készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, nyomáspróbájának, a feltárt hibák igazolt javításának hiánya, amennyiben az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá 1 000 000 30 000
23. jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása 1 000 000 30 000
24. tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása 500 000 50 000
25. hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenység, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködés 500 000 50 000
26. tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzése (természetes személy vagy gazdasági társaság) 1 000 000 50 000
27. tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése 1 000 000 50 000
28. a) ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nem a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelően tervezte meg az építményt
b) ha a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan nyilatkozatot adott
1 000 000 30 000
29. ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve – amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett – a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor – igazolt módon – nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt 1 500 000 30 000
30. ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre – igazolt módon – nem gondoskodott és a határidő lejárta óta több mint 15 nap eltelt 1 000 000 30 000
31. ha az üzemeltető – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik a létesítmény tűzvédelméről ott, ahol ezt jogszabály előírja 500 000 50 000
32. ha a jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készíttetik el 250 000 50 000
33. ha a jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza 200 000 50 000
34. ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja az építmény létesítésekor, átalakításakor hatályban lévő jogszabály szerinti tűzterhelési értékeket 2 000 000 30 000
35. a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya 1 000 000 50 000
36. a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt – tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott – hibák igazolt megszüntetésének hiánya 300 000 40 000
37. ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el 200 000 50 000
38. a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé 1 000 000 30 000
39. ha a tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte 1 000 000 50 000
40. a tűzoltó-technikai termék, építési termék tűzvédelmi célú ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának, javításának a műszaki előírásokban, vagy a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése, vagy ezen tevékenység során a termék működőképességének veszélyeztetése, amennyiben az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá 1 000 000 50 000
41. ha a jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltó-technikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét 3 000 000 200 000
42. a tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt egyéb előírások megszegése 60 000 20 000
43. a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó tűzvédelemmel összefüggő előírások megszegése 1 000 000 20 000
44. a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodnak 200 000 40 000
45. jogszabály által előírt hő- és füstelvezető rendszer létesítésének, üzemeltetésének, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának hiánya, működésének akadályozása 1 000 000 50 000
46. az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságait igazoló tűzvédelmi szakértői nyilatkozatnak a tűzvédelmi hatósághoz történő megküldésének elmulasztása 100 000 30 000
47. ha a tűzvédelmi szakértő az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságairól valótlan nyilatkozatot tesz 1 000 000 50 000
48. irányított égetés végzése a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül 500 000 50 000
49. szabadtéri égetés során az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre és az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartása 400 000 20 000
50. eltérés a nemzeti szabványok tűzvédelmi előírásaitól és a tűzvédelmi műszaki irányelvek rendelkezéseitől a tűzvédelmi hatóság jóváhagyása nélkül 1 000 000 50 000
51. eltérés a tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott eltérő műszaki megoldástól, kivéve, ha a jogszabályban, nemzeti szabványban vagy tűzvédelmi műszaki irányelvben foglalt műszaki megoldást alkalmazzák 1 000 000 50 000

Néhány referenciáinkból